הגשת תקצירים

הנחיות להגשת תקצירים

 • יש לשמור על רמה מקצועית גבוהה של התקצירים המוגשים.
 • יש להימנע מהצגת תכנים שיווקיים.
 • מועד אחרון להגשת התקצירים: ה- 1 באפריל 2024
  • הוחלט להאריך את  מועד סיום הגשת התקצירים עד ה 14 באפריל 2024
 • קבלת העבודה להצגה בכינוס מותנית בהרשמה לכינוס ובתשלום דמי הרישום עד ה- 17 במאי 2024, לרבות מרצים שאינם קלינאי תקשורת ומציגים הרצאה בודדת.
 • קלינאי תקשורת המציג בכינוס חייב להיות בעל תעודה של משרד הבריאות, חבר אגודה שחברותו בתוקף בעת הגשת התקציר ובעת הכנס עצמו.


הכנת התקציר

 1. התקציר יוגש בשפה העברית בלבד. התקציר יכלול מטרה, רקע תיאורטי, שיטת מחקר, ממצאים ודיון (תינתן עדיפות למציגים בעלי תואר שני ומעלה).
 2. כל התקצירים (למעט הסימפוזיון) ייכתבו כפסקה רציפה ויהיו באורך של עד 300 מילים. ניתן לכלול עד שלושה פריטים ביבליוגרפיים. האזכורים בתקציר ובסופו ייכתבו על פי כללי ה- APA.
 3. ניתן להגיש הצעות  להרצאה, סימפוזיון, סדנה, פוסטר או פאנל מומחים.
 • הרצאה (מחקר או תיאור מקרה): הרצאה פרונטלית באחד ממושבי הכינוס.
 • סימפוזיון: מושב הממוקד בנושא מסוים וכולל 4-6 הרצאות. יש להגיש תקציר שאורכו פסקה אחת בת 150 מילים, המתארת את הסימפוזיון ואת שמות התקצירים שייכללו בו, ותקצירים נפרדים בני 300 מילים עבור כל אחת מההרצאות הכלולות בסימפוזיון (יש לציין את שם ההרצאה כפי שצויין בתקציר הסימפוזיון + שם הסימפוזיון).
 • סדנה: סדנה בנושא מקצועי שתזמן התנסות בקבוצות קטנות והשתתפות פעילה של הנוכחים. התקציר יכלול את נושא הסדנה, הסבר על חשיבות הנושא, הדילמות הכרוכות בו והרלוונטיות שלו למקצוע.
 • פוסטר: לאחר אישור התקציר יישלחו הנחיות להגשת הפוסטר.
 • פאנל מומחים: דיון בין מומחים. על ההצעה לכלול את נושא הפאנל ומטרתו, שם המנחה והשאלות שתוצגנה. התקציר יכלול את נושא הפאנל, הסבר על חשיבות הנושא, הדילמות הכרוכות בו והרלוונטיות שלו למקצוע. כמו כן המגיש יכתוב שאלות עבור משתתפי הפאנל ויציע מועמדים לניהול ולהשתתפות בפאנל.


ועדת הכינוס שומרת את הזכות להוסיף הרצאה מתאימה למושב הסימפוזיון, וכן להציע למגישים להמיר הרצאות למושבי פוסטרים.

העלאת התקציר לאתר

פרטי קשר – יש להזין במערכת פרטי קשר ודוא"ל של מגיש התקציר העיקרי.

עבודת מחקר/קלינית – יש לציין במערכת האם העבודה מבוססת על עבודת מחקר בודדת או מבוססת על אסופה של כמה עבודות מחקר. אם המחקר נעשה כחלק מהדרישות לתואר אקדמי יש לציין זאת ולפרט באיזו מסגרת לימודית מדובר (תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, פוסט דוקטורט).

תואר – אין להכניס תואר ברשימת הכותבים

כותרת התקציר – לציין במקום המתאים במערכת האלקטרונית, בנפרד מגוף התקציר.

מציג העבודה – יש לציין שמות כל המחברים (במידה שיש), ולציין במערכת מיהו מציג העבודה.

מקום עבודה – יש לציין בעת הגשת התקציר במערכת את שם המסגרת בה עובדים כותבי התקציר.

שימוש במצגת – בעת הגשת התקציר יש לציין האם מאושר פרסום של המצגת לאחר הכינוס

מגישי תקצירים שעבודתם תתקבל להצגה בכינוס ירשמו וישלמו עבור הכינוס כתנאי להצגת העבודה שלהם בכינוס.

 • התקציר יוצג בספר התקצירים הממוחשב כפי שהוגש. הקפידו על הגהה כדי להימנע מטעויות.
 • שפת הכינוס הרשמית היא עברית והמציגים מתבקשים להציג מצגות בשפה העברית. במושבים בהם יציגו אורחים מחו"ל שפת המושב תהיה אנגלית ותינתן למציגים הודעה על כך.
 • הנחיות לגבי עיצוב מצגת נגישה תשלחנה בהמשך.

בחירת התקצירים לכינוס תעשה על ידי שופטים חיצוניים ועל ידי חברי הועדה האקדמית של הכינוס.

השופטים יקבלו את התקצירים בעילום שם (ללא שמות הכותבים והמוסד האקדמי או מקום העבודה). שמות השופטים והקריטריונים לבחירת התקצירים יפורסמו בהמשך.

תפריט נגישות